"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 75 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
30-12-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu.
29-12-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-12-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 – 2015.
23-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định mức thu và mức miễn thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
23-12-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010.
18-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.
10-12-2009 Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2008.
10-12-2009 Nghị quyết số 153/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
10-12-2009 Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010.
10-12-2009 Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu.
10-12-2009 Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010.
10-12-2009 Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010.
10-12-2009 Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu huỷ tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
10-12-2009 Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu.
10-12-2009 Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2009 và kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2010 tỉnh Lai Châu.
10-12-2009 Nghị quyết số 162/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010.
10-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
10-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã.
30-09-2009 Quyết định số 1528/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Nhà khách Hương Phong.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
3,646,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner