"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 73 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 34/2004/QĐ-UBND ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
20-12-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
12-12-2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
12-12-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-12-2019 Nghị quyết số 34/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.
11-12-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020.
11-12-2019 Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-12-2019 Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-12-2019 Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025.
11-12-2019 Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
11-12-2019 Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.
11-12-2019 Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-12-2019 Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-12-2019 Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua Đề án “Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới”.
04-11-2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
29-10-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-10-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu.
23-10-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập.
18-10-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
18-10-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
3,648,000 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner