"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2012 Ngày 15 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán NSĐP năm 2009 và quyết toán NSĐP năm 2010. 03
09-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 06
09-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012. 33
09-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012. 44
09-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 50
09-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012. 52
09-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012. 54
09-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập thành phố Lai Châu vào năm 2015. 56
09-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 61
09-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND thông qua Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015. 63
09-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND về việc Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 68
09-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 70
09-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 17/2011/NQ – HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND khóa XIII ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác. 75
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020. 77
4,180,986 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner