"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2012 Ngày 15 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-09-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 03
19-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND quy định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 11
19-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 15
19-09-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 20
19-09-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu. 24
28-09-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 47
09-10-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND các cấp. 54
12-10-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 56
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-10-2012 Quyết định số 1040/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 59
4,248,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner