"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2017 Ngày 27 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. 04
08-12-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh. 11
08-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030. 20
08-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020. 29
08-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. 35
08-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 38
08-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh. 41
08-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 43
08-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND12 ngày 14/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu. 45
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-11-2017 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 47
08-11-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 65
17-11-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 77
18-11-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí khác trong hoạt động chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 79
20-11-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 84
30-11-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị và Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 86
06-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 73/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Lai Châu. 95
08-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 96
11-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. 126
11-12-2017 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 135
12-12-2017 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu. 144
12-12-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 153
4,433,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner