"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2008 Ngày 20 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2007 Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND12 về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách địa phương năm 2008. 03
10-12-2007 Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND về việc: Chia tách các xã thuộc các huyện Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè; giải thể thị trấn Nông Trường huyện Than Uyên để thành lập thị trấn Tân Uyên huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu. 26
10-12-2007 Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND về việc chia tách huyện Than Uyên thành 02 huyện là: Huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Lai Châu. 29
10-12-2007 Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2008. 31
10-12-2007 Nghị quyết số 101/2007/NQ-HĐND về việc chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. 33
11-12-2007 Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 35
11-12-2007 Nghị quyết số 103/2007/NQ-HĐND v/v Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng. 41
11-12-2007 Nghị quyết số 104/2007/NQ-HĐND v/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010. 43
11-12-2007 Nghị quyết số 105/2007/NQ-HĐND v/v ban hành Quy định mức thu do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu. 45
11-12-2007 Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2008. 52
11-12-2007 Nghị quyết số 107/2007/NQ-HĐND về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007; Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008 tỉnh Lai Châu. 80
11-12-2007 Nghị quyết số 108/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 88
11-12-2007 Nghị quyết số 109/2007/NQ-HĐND về việc ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp ngân sách nhà nước. 90
11-12-2007 Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND v/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII. 98
11-12-2007 Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2008. 101
4,350,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner