"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2008 Ngày 01 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-08-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND12 về ban hành quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. 04
04-08-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND12 về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 14
04-08-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND12 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và một số giải pháp bổ sung trong 6 tháng cuối năm 2008. 17
04-08-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND12 v/v Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. 22
04-08-2008 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND12 về việc bãi bỏ thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông. 26
04-08-2008 Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND12 về việc sửa đổi, bổ sung cính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, hỗ trợ cán bộ luân chuyển và tăng cường xuống cơ sở tại Nghị quyết số: 13/2004/NQ-HĐND ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh. 28
04-08-2008 Nghị quyết số 127/2008/NQ-HĐND12 quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. 30
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-04-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND v/v Thực hiên các biện pháp góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội tăng trưởng bền vững. 36
11-07-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn lao động trên địa bàn tỉnh. 41
06-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 45
08-08-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND v/v Chia tách và thành lập mới một số bản, tổ dân phố ở các xã, phường thuộc Thị xã Lai Châu. 60
20-08-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông. 71
20-08-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND v/v Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tô dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. 72
26-08-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 76
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-07-2008 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND12 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. 79
29-07-2008 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND12 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. 80
29-07-2008 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND12 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. 81
29-07-2008 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND12 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Ban Văn hoá - Xã hội, Thành viên Ban Văn hoá - Xã hội; Thành viên Ban Pháp chế và Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. 82
04-08-2008 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND12 về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2009. 84
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-04-2008 Quyết định số 480/QĐ-UBND mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 86
4,306,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner