"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2022 Ngày 04 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2021 Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. 04
10-12-2021 Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 27
10-12-2021 Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 56
10-12-2021 Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022. 66
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-09-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 68
20-09-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 119
23-09-2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 121
24-09-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý. 125
11-10-2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 127
13-10-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 140
15-10-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu. 142
20-10-2021 Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 144
05-11-2021 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu \. 155
08-11-2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 156
08-11-2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu. 159
24-11-2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 166
30-11-2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 175
06-12-2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu. 177
07-12-2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 280
07-12-2021 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu. 283
13-12-2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. 286
20-12-2021 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. 288
4,257,747 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner