"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2009 Ngày 20 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-07-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh. 03
30-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính. 08
11-08-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND v/v Bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Lai Châu. 17
19-08-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP chủ Chính phủ. 20
17-09-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 26
18-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 36
22-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. 41
24-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu. 48
28-09-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND v/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai ,đoạn 2009 – 2015. 58
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-07-2009 Quyết định số 1023/QĐ-UBND v/v Thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu. 68
30-09-2009 Quyết định số 1528/QĐ-UBND v/v Thành lập Nhà khách Hương Phong. 71
30-09-2009 Quyết định số 1529/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu. 73
4,384,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner