"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2006 Ngày 25 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-03-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu. 03
23-03-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. 06
23-03-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu. 09
23-03-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu. 12
28-03-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 46/2005/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị tại tỉnh Lai Châu. 16
08-05-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2006 – 2010. 24
24-05-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lai Châu. 36
24-05-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. 39
25-05-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2010. 42
25-05-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 – 2010. 66
30-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết dự án: Hỗ trợ sản xuất - phát triển ngành nghề và Định canh định cư năm 2006. 78
08-06-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 91
12-06-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu. 92
14-06-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Lai Châu. 100
3,687,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner