Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 03 xuất bản ngày 30-05-2023: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2022 Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 04 đến trang 14)
30-12-2022 Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 15 đến trang 19)
30-12-2022 Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 20 đến trang 23)
30-12-2022 Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 24 đến trang 33)
01-03-2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu. (trang 34)
08-03-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện. (từ trang 35 đến trang 43)
17-03-2023 Quyết định số 04/2023/QÐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 44 đến trang 51)
21-03-2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 52 đến trang 57)
21-03-2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châ. (từ trang 58 đến trang 65)
05-04-2023 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 66 đến trang 78)
20-04-2023 Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 79 đến trang 91)
08-05-2023 Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 92 đến trang 103)
15-05-2023 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 104 đến trang 106)
4,434,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner