Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 01-11-2019: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-08-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 05 đến trang 10)
28-08-2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 14)
10-09-2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ nội dung một số điều của Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. (từ trang 15 đến trang 16)
11-09-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 17 đến trang 18)
13-09-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 19 đến trang 21)
13-09-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 22 đến trang 26)
16-09-2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 27 đến trang 38)
16-09-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 39 đến trang 46)
16-09-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai. (từ trang 47 đến trang 66)
17-09-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 67 đến trang 76)
18-09-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ- UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh. (từ trang 77 đến trang 78)
19-09-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 79 đến trang 155)
20-09-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh. (từ trang 156 đến trang 157)
20-09-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND. (từ trang 158 đến trang 159)
26-09-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống Giao ban trực tuyến tỉnh Lai Châu. (từ trang 160 đến trang 164)
27-09-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 165 đến trang 166)
30-09-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 167 đến trang 178)
09-10-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 179 đến trang 188)
18-10-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 189 đến trang 190)
18-10-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. (từ trang 191 đến trang 195)
23-10-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 196 đến trang 197)
28-10-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 198 đến trang 199)
29-10-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (trang 200)
4,255,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner