Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 16-12-2023: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-10-2023 Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
23-10-2023 Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 06 đến trang 24)
30-10-2023 Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu. (từ trang 25 đến trang 29)
03-11-2023 Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; trưởng phòng, phó trưởng phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 30 đến trang 36)
09-11-2023 Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức ở cấp xã và ngành đào tạo đối với công chức ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 37 đến trang 42)
13-11-2023 Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ; trưởng phòng, phó trưởng phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 43 đến trang 49)
20-11-2023 Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 50 đến trang 64)
23-11-2023 Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Lai Châu. (từ trang 65 đến trang 72)
24-11-2023 Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 73 đến trang 74)
01-12-2023 Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. (từ trang 75 đến trang 120)
08-12-2023 Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. (từ trang 121 đến trang 129)
08-12-2023 Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 130 đến trang 133)
08-12-2023 Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu. (từ trang 134 đến trang 139)
12-12-2023 Quyết định số 2231/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu. (từ trang 140 đến trang 152)
4,322,589 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner