Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 10 xuất bản ngày 20-10-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh. (từ trang 03 đến trang 07)
30-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính. (từ trang 08 đến trang 16)
11-08-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 17 đến trang 19)
19-08-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP chủ Chính phủ. (từ trang 20 đến trang 25)
17-09-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 26 đến trang 35)
18-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 36 đến trang 40)
22-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. (từ trang 41 đến trang 47)
24-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu. (từ trang 48 đến trang 57)
28-09-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai ,đoạn 2009 – 2015. (từ trang 58 đến trang 67)
30-07-2009 Quyết định số 1023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu. (từ trang 68 đến trang 70)
30-09-2009 Quyết định số 1528/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Nhà khách Hương Phong. (từ trang 71 đến trang 72)
30-09-2009 Quyết định số 1529/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu. (từ trang 73 đến trang 74)
4,336,849 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner