Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 14-01-2021: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2020 Nghị quyết số 43/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sang năm 2021. (từ trang 04 đến trang 05)
13-12-2020 Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 06 đến trang 10)
13-12-2020 Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 13)
30-07-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 14 đến trang 42)
30-07-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu. (từ trang 43 đến trang 50)
25-08-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030. (từ trang 51 đến trang 52)
25-08-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 53 đến trang 54)
01-09-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 55 đến trang 57)
04-09-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu. (từ trang 58 đến trang 68)
10-09-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (trang 69)
10-09-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 70 đến trang 71)
17-09-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 72 đến trang 89)
29-09-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 90 đến trang 94)
30-10-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 95 đến trang 105)
30-10-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 106 đến trang 108)
13-11-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 109 đến trang 119)
13-12-2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025. (từ trang 120 đến trang 124)
13-12-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng số biên chế công chức; tổng số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021. (từ trang 125 đến trang 134)
4,234,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner