Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 xuất bản ngày 27-12-2017: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. (từ trang 04 đến trang 10)
08-12-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 19)
08-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030. (từ trang 20 đến trang 28)
08-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020. (từ trang 29 đến trang 34)
08-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. (từ trang 35 đến trang 37)
08-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 38 đến trang 40)
08-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 42)
08-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 43 đến trang 44)
08-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND12 ngày 14/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu. (từ trang 45 đến trang 46)
06-11-2017 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 47 đến trang 64)
08-11-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 65 đến trang 76)
17-11-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 77 đến trang 78)
18-11-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí khác trong hoạt động chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 79 đến trang 83)
20-11-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 84 đến trang 85)
30-11-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị và Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 86 đến trang 94)
06-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 73/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Lai Châu. (trang 95)
08-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 96 đến trang 125)
11-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. (từ trang 126 đến trang 134)
11-12-2017 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 135 đến trang 143)
12-12-2017 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu. (từ trang 144 đến trang 152)
12-12-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. (từ trang 153 đến trang 161)
4,337,136 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner