Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 01-2021: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-01-2021 Quyết định số 67/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020. 
31-12-2020 Quyết định số 49/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sang năm 2021. 
31-12-2020 Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-12-2020 Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật. 
15-12-2020 Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu. 
15-12-2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 
13-12-2020 Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh. 
13-12-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng số biên chế công chức; tổng số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021. 
13-12-2020 Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-12-2020 Nghị quyết số 43/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sang năm 2021. 
13-12-2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025. 
03-12-2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
02-12-2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. 
26-11-2020 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
16-11-2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-11-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
30-10-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
30-10-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
29-09-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
17-09-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
4,402,802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner